Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej Kaplin z odprowadzeniem ścieków sanitarnych do kanalizacji w Radgoszczy

 

Miejscowość, 2017-01-10

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: TM/02/ZWiK/17. Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej Kaplin z odprowadzeniem ścieków sanitarnych do kanalizacji w Radgoszczy

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.) Miejska Spółka Komunalna AQUALIFT Spółka z o.o zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Nazwa zamawiającego Miejska Spółka Komunalna AQUALIFT Spółka z o.o

Adres zamawiającego Bolesława Chrobrego 24A

Kod Miejscowość 64-400 Międzychód

Telefon: 957482042

Faks: 957482043

adres strony internetowej www.aqulaift.co

adres poczty elektronicznej sekretariat@aqualift.co

Godziny urzędowania: 7:30 do 15:30

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.aqulaift.co

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z odprowadzeniem ścieków sanitarnych do kanalizacji w Radgoszczy. Zakres prac zlokalizowany na działkach dz. nr 265, 10, 231/14, 231/22 ,272, 274, 283, 293, 28, obręb 0002 Nadleśnictwo Międzychód dz. nr 28, 231/5, 349, 351, 9/17,9/8, obręb 0003 Radgoszcz oraz dz. nr 278, 280, 268/10, 282 obręb 0002_Nadleśnictwo Międzychód dz. nr 12/2 obręb 0005_Radgoszcz.

 2. Zakres obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej od domów jednorodzinnych w Kaplinie w pasie drogowym do tłoczni PS1 , dalej z tłoczni w pasie drogi gminnej oraz w pasie drogi leśnej przy istniejącym wodociągu , ścieki sanitarne, kanalizacją tłoczną , odpompowane są do kanalizacji sanitarnej w Radgoszczy

 3. Analizując układ terenu, kanalizację sanitarną zaprojektowano , w układzie grawitacyjno - pompowym z uwzględnieniem naturalnych spadków terenowych. Wyodrębniono następujące ciągi kolektorów kanalizacyjnych:

kolektor S31 - PS1 sanitarny - kanalizacja grawitacyjna D200/PVC-SN8

od PS1 do KS2 tłoczny - kanalizacja tłoczna D110/PE100

oraz od KS2-Kist. sanitarny - kanalizacja grawitacyjna D200/PVC-SN8.

 1. Trasę kolektora zaprojektowano w jezdni z uwzględnieniem normatywnych odległości od infrastruktury technicznej. Odcinek kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano z rur o średnicach nominalnych 200PVC a kanalizacji tłocznej D110/PE100 . Spadek kolektora przewidziano w kierunku tłoczni PS-1 która dalej przetłoczy ścieki przewodem DE 110/PE100 do studni rozprężnej KS-2 i dalej do kanalizacji istniejącej.

 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie również instalacji elektrycznej zasilania tłoczni na dz. nr 28 dla budowy sieci kanalizacyjnej tłocznej. Zakres prac obejmuj zasilanie szafy sterowniczej tłoczni sanitarnej oraz system ochrony od porażeń .

 3. Nie dopuszcza zastosowania urządzeń w przypadku tłoczni bez separacji części stałych. Do wyceny tłoczni PS1 proszę załączyć specyfikację materiałową jakie materiały, urządzenia są zwarte w kalkulacji ceny jednostkowej (parametry tłoczni proszę ustalić na podstawie opisu w dokumentacji oraz rysunku PS4).

 4. W przypadku tłoczni ścieków w kosztach zamówienia należy skalkulować koszt włączenia nowej tłoczni ścieków do sytemu istniejącego monitoringu przepompowni ścieków.

 5. W zakresie wykonanych robót należy przewidzieć koszt: kierownika budowy, obsługę geodezyjną, przygotowanie projektu organizacji ruchu (droga wojewódzka, powiatowa i gminna) opłatę za zajęcie pasa drogi, inwentaryzację powykonawczą wraz z protokółami, oświadczeniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, opłatę za nadzór archeologiczny.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

V. Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej:

zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

rozpoczęcie prac w terminie 14 dni od podpisania umowy, maksymalny termin wykonania zamówienia 80 dni

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia::

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 1. nie podlegają wykluczeniu;

 2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

 1. posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,

działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.

 1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

wymagane jest posiadanie przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej -w zakresie prowadzonej działalności na minimum 2000000,00 zł.

 1. zdolności technicznej lub zawodowej,

wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości -kierownik budowy o specjalności robót sanitarnych.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1,2,3,4,8 ustawy Pzp.

 

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

Wykonawcy składając ofertę załączają do niej Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Na wezwanie zamawiającego wykonawcy zobowiązani będą również do złożenia następujących dokumentów:

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy,

5) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716),

6) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

7) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

8) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że posiada pozytywne i udokumentowane doświadczenie w realizacji robot budowlanych będących przedmiotem zamówienia, tzn., że okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (art.3, pkt. 7), składające się na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i kanalizacji tłocznej o łącznej długości nie mniejszej niż 3,0 km wraz z budową tłoczni ścieków (oferent jest zobowiązany wykazać wykonany wymieniony zakres robót budowlanych w jednym zadaniu o łącznej wartości nie mniejszej niż 900.000,00 zł netto)

9) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami,

10) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

 

IX. Informacja na temat wadium:

zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Wykonawców obowiązują ustalenia dot. wadium zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

kryteria oceny ofert przyjęte w niniejszym postępowaniu:

Lp.

Nazwa kryterium

Waga kryterium

Szczegółowy opis, wzór

1

Cena

75pkt.

P1 = (C min/C max) x 75 pkt.

Gdzie:

C min - najniższa cena całkowita spośród badanych ofert

C max - cena całkowita oferty badanej

P 1 - liczba punktów badanej oferty w kryterium cena

2

Termin realizacji

10 pkt.

 1. za termin realizacji 80 dni - 0 pkt.

 2. za każdy dzień skrócenia terminu realizacji plus 0,50 pkt. jednak nie więcej niż 10 pkt.

3

 

Gwarancja

15 pkt.

 1. Za udzielenie gwarancji na okres 3 lat - 0 pkt.

 2. Za każdy rok wydłużenia okresu gwarancyjnego plus 5 pkt. jednak nie więcej niż 15 pkt.

#199

XI. Składanie ofert:

Oferty należy składać do dnia: 01-02-2017 do godz. 11:00

w siedzibie zamawiającego

Miejska Spółka Komunalna AQUALIFT Spółka z o.o

Bolesława Chrobrego 24A

64-400 Międzychód

Sekretariat I piętro

 

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie dotyczy

 

XVI. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp:

zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.

 

XVII. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym:

zamawiający informuje, że nie przeprowadzono dialogu technicznego dot. niniejszego postępowania.

 

XVII . Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 7902-2017. Data zamieszczenia 2017-01-13

 

 

 

____________________________________

Wojciech Danielczak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numer sprawy: TM/02/ZWiK/17

 

 

Strona 4 z 5

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogłoszenie.doc (DOC, 67.KB) 2017-01-13 13:30:59 67.KB 87 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 2_Kanalizacja_Radgoszcz_Kaplin.zip (ZIP, 88.MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-01-13 13:30:59 88.MB 179 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 wyjaśnienia do swiz_1.doc (DOC, 35.KB) 2017-01-19 10:19:06 35.KB 70 razy
2 wyjaśnienia do swiz_2.doc (DOC, 34.KB) 2017-01-23 11:14:54 34.KB 67 razy
3 wyjaśnienia do swiz_3.doc (DOC, 35.KB) 2017-01-24 08:05:19 35.KB 67 razy
4 wyjaśnienia do swiz_4.doc (DOC, 32.KB) 2017-01-27 07:24:35 32.KB 60 razy
5 informacja z sesji otwarcia.doc (DOC, 36KB) 2017-02-01 12:13:09 36KB 71 razy
6 zawiadomienie o wyborze TM 02 ZWiK 17.pdf (PDF, 982KB) 2017-02-17 10:24:05 982KB 79 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Ciesielski 13-01-2017 13:30:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Ciesielski 13-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Piotr Ciesielski 17-02-2017 10:24:05