Budowa sieci wodociągowej Głażewo - Łowyń od węzła W66 do węzła WW100 Etap II

 

Miejscowość, 2017-01-26

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: TM/03/ZWiK/17. Nazwa zadania: Budowa sieci wodociągowej Głażewo - Łowyń od węzła W66 do węzła WW100 Etap II

 

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.) Miejska Spółka Komunalna AQUALIFT Spółka z o.o zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Nazwa zamawiającego Miejska Spółka Komunalna AQUALIFT Spółka z o.o

Adres zamawiającego Bolesława Chrobrego 24A

Kod Miejscowość 64-400 Międzychód

Telefon: 957482042

Faks: 957482043

adres strony internetowej www.aqulaift.co

adres poczty elektronicznej sekretariat@aqualift.co

Godziny urzędowania: 7:30 do 15:30

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.aqulaift.co

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Zakres robót budowlanych obejmuje budowę sieci wodociągu doprowadzającego wodę socjalno-bytową i ppoż. Realizacja zadania dwu etapowego łączy wodociąg w Głażewie z wodociągiem w Łowyniu o długości 3842,12 m..

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wodociągu od węzła W66 do węzła WW100 (etap II). Realizacja inwestycji polega na budowie wodociągu D160/PE w pasach dróg gminnych powiatowych, wojewódzkich i działkach prywatnych w celu dostawy wody do celów socjalno-bytowych i ppoż. długość projektowanej sieci wodociągowej wynosi - 1337,28 m oraz odgałęzienia do projektowanych hydrantów. Na poziomie projektowanego wodociągu zalegają grunty III i IV kat. Średnie zagłębienie projektowanego wodociągu wynosi około 1,5 m poniżej poziomu terenu. Wodociąg nie oddziałuje na grunt. Teren objęty zakresem inwestycji jest zróżnicowany wysokościowo. Przebieg trasy projektowanego wodociągu przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu .

Włączenie w Łowyniu zaprojektowano studnię zaworową SZ na istniejącym wodociągu. Projektowana sieć wodociągowa zasilać będzie projektowane obiekty w wodę do celów bytowo-gospodarczych i p. poż. Zaprojektowano sieć wodociągową z rur i kształtek z polietylenu o dużej gęstości PEHD100, D160, D90 SDR17 na ciśnienie PN10, w kolorze niebieskim łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego.

W zakresie wykonanych robót należy przewidzieć koszt: kierownika budowy, obsługę geodezyjną, przygotowanie projektu organizacji ruchu (droga wojewódzka, powiatowa i gminna) opłatę za zajęcie pasa drogi, inwentaryzację powykonawczą wraz z protokółami, oświadczeniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, opłatę za nadzór archeologiczny.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

4545232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów

231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

V. Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej:

zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

rozpoczęcie prac w terminie 5 dni od podpisania umowy, maksymalny termin wykonania zamówienia 30 dni

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia::

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  1. nie podlegają wykluczeniu;

  2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

  1. posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,

działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.

  1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

wymagane jest posiadanie przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej -w zakresie prowadzonej działalności na minimum 500000,00 zł.

  1. zdolności technicznej lub zawodowej,

wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości -kierownik budowy o specjalności robót sanitarnych.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1,2,3,4,8 ustawy Pzp.

 

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

Wykonawcy składając ofertę załączają do niej Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Na wezwanie zamawiającego wykonawcy zobowiązani będą również do złożenia następujących dokumentów:

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy,

5) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716),

6) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

7) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

8) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że posiada pozytywne i udokumentowane doświadczenie w realizacji robot budowlanych będących przedmiotem zamówienia, tzn., że okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (art.3, pkt. 7), składające się na budowie sieci wodociągowej o łącznej długości nie mniejszej niż 2,0 km (oferent jest zobowiązany wykazać wykonany wymieniony zakres robót budowlanych w jednym zadaniu o łącznej wartości nie mniejszej n700.000,00 zł netto)

9) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami,

10) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

 

IX. Informacja na temat wadium:

zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Wykonawców obowiązują ustalenia dot. wadium zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

kryteria oceny ofert przyjęte w niniejszym postępowaniu:

Lp.

Nazwa kryterium

Waga kryterium

Szczegółowy opis, wzór

1

Cena

75 pkt.

P1 = (C min/C max) x 75 pkt.

Gdzie:

C min - najniższa cena całkowita spośród badanych ofert

C max - cena całkowita oferty badanej

P 1 - liczba punktów badanej oferty w kryterium cena

2

Termin realizacji

10 pkt.

  1. za termin realizacji 30 dni - 0 pkt.

  2. za każdy dzień skrócenia terminu realizacji plus 1,00 pkt. jednak nie więcej niż 10 pkt.

3

 

Gwarancja

15 pkt.

  1. Za udzielenie gwarancji na okres 3 lat - 0 pkt.

  2. Za każdy rok wydłużenia okresu gwarancyjnego plus 5 pkt. jednak nie więcej niż 15 pkt.

#199

XI. Składanie ofert:

Oferty należy składać do dnia: 13-02-2017 do godz. 10:00

w siedzibie zamawiającego

Miejska Spółka Komunalna AQUALIFT Spółka z o.o

Bolesława Chrobrego 24A

64-400 Międzychód

Sekretariat I piętro

 

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie dotyczy

 

XVI. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp:

zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.

 

XVII. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym:

zamawiający informuje, że nie przeprowadzono dialogu technicznego dot. niniejszego postępowania.

 

XVII . Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 14614-2017. Data zamieszczenia 2017-01-26

 

 

 

____________________________________

Wojciech Danielczak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numer sprawy: TM/03/ZWiK/17

 

 

Strona 5 z 5

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 załącznik nr 6_umowa.doc (DOC, 64.KB) 2017-01-26 11:59:57 64.KB 1 raz
2 00_cały opis starosta.zip (ZIP, 65.MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-01-26 12:12:57 65.MB 135 razy
3 00_cały opis wojewoda.zip (ZIP, 65.MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-01-26 12:13:34 65.MB 127 razy
4 Domunetacja, STWiOR.zip (ZIP, 4.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-01-26 12:14:03 4.0MB 139 razy
5 swiz, załączniki.zip (ZIP, 187KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-01-26 12:14:19 187KB 162 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 wyjaśnienia do swiz_1.doc (DOC, 33KB) 2017-01-27 10:14:55 33KB 86 razy
2 wyjaśnienia do swiz_2.doc (DOC, 30KB) 2017-02-07 07:13:36 30KB 77 razy
3 wyjaśnienia do swiz_3.doc (DOC, 33KB) 2017-02-08 12:39:55 33KB 78 razy
4 informacja z otwarcia.doc (DOC, 40KB) 2017-02-13 12:35:06 40KB 85 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie o wyborze.doc (DOC, 55.KB) 2017-03-15 14:23:59 55.KB 69 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Ciesielski 26-01-2017 11:59:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Ciesielski 26-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Piotr Ciesielski 15-03-2017 14:23:59